KVKK Başvuru Formu

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARINI KULLANMALARI İÇİN BAŞVURU FORMU

Lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında yapacağınız talebinizin yerine getirilebilmesi için aşağıdaki başvuru formunu açık ve tam bir şekilde doldurarak ve ıslak imzalı olarak Feneryolu Mahallesi Kumbaracılar Sokak No:16/1 Birlik Apartmanı B blok Daire:2 Kadıköy/İstanbul

adresine iadeli taahhütlü posta yolu ile veya formun güvenli elektronik imzalı bir örneğini info@doctoryoga.com.tr  adresine göndererek iletebilirsiniz.

Yaptığınız başvuruyu mümkün olan en kısa sürede ve tarafımıza ulaşmasından itibaren en geç 30 gün içerisinde yanıtlayacağız. Tarafımıza sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması veyahut anlaşılamaz olması halinde başvurunuzu doğru bir şekilde sonuçlandırabilmek amacıyla sizlerle iletişime geçeceğiz.

  1. Kişisel Veri Sahibinin Kimlik Ve İletişim Bilgileri
Adı- Soyadı:   
T.C. Kimlik No:   
Telefon Numarası:   
Adres:   
E-posta Adres:   
Kurumumuz İle Olan İlişkiniz  (iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı gibi)

2. Kişisel Veri Sahibinin Kullanacağı Hakkın Seçimine İlişkin Bilgiler

(Lütfen talebinize uygun ifadenin yanındaki kutucuğu/kutucukları işaretleyiniz)

 Eğer Kurumunuz, hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.
 Eğer Kurumunuz, hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.
 Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.
 Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve düzeltilmesini istiyorum.
 Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerimin silinmesini istiyorum.
 Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de 3 numaralı başlıkta belirtilen şekilde düzeltilmesini istiyorum.
 Silinmesini talep ettiğim kişisel verilerimin, bu verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilerek onlar nezdinde de silinmesini istiyorum.
 Kurumunuz tarafından işlenen kişisel verilerim münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.
 Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum.

3. Talep Hakkında Açıklama

(Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi ve talebinize konu olan kişisel verileri detaylı olarak belirtiniz. Başvurunuza dayanak göstermek istediğiniz belge varsa belirtiniz. )

                 

5. Lütfen Başvurunuza Vereceğimiz Yanıtın Tarafınıza Bildirilme Yöntemini Seçiniz:

 Adresime gönderilmesini istiyorum.
 E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
 Elden teslim almak istiyorum.

Talebin değerlendirilmesi kapsamında ek bilgiye ihtiyaç duyulması halinde Şirketimiz İşbu Formda belirttiğiniz başvuruyu sonuçlandırabilmek amacıyla sizinle iletişim kurabilecektir. Başvurunuz ücretsiz olarak sonuçlandırılacak olup, ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda ilgili mevzuat kapsamında belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

6. Başvuru Sahibinin Beyanı

İşbu Formda belirtmiş olduğum KVKK özelindeki taleplerime ait bu başvurumun değerlendirilerek sonuçlandırılmasını talep ederim.

Kişisel Veri Sahibi / Başkası Adına Başvuruda Bulunan Kişi[1]

Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmzası :


[1] 1Lütfen başkası adına başvuruda bulunmaktaysanız, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösteren belgeleri (kişisel veri sahibinin velisi/ vasisi olduğunu gösterir belge, vekaletname, imza sirküleri gibi) başvurunun ekinde gönderiniz. Bu belgelerin geçerli olarak kabul edilmesi için yetkili makamlar tarafından düzenlenmiş veya onaylanmış olmaları aranmaktadır.